ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ   МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” ПРОГРАМА Велико Търново, 18 ноември  2022 г. 18 НОЕМВРИ 2022 г.                                                                    ЗАЛА на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ Линк за виртуална аудитория в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7aebe4c75c8846b7b641d6037a39c922%40thread.tacv2/1668509735805?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%2278a8cff5-ecd4-4408-ad83-188ad1c8df11%22%7d 09:00 – 09:30          …
Continue reading