Organizing Commitee:

Prof. Atanas Dermendzhiev,PhD
Prof. Stela Dermendzhieva, PhD
Prof. Darinka Galabova, PhD
Assoc. Prof.  Lora Doncheva, PhD
Assoc. Prof. Violeta Stoycheva, PhD
Assoc. Prof. Petya Subeva, PhD
Assoc. Prof. Anka Ignatova, PhD
Assoc. Prof. Mariyana Nikolova, PhD
Assoc. Prof. Dimka Dimitrova, PhD
Senior Lecturer Yuliya Simeonova, PhD
Senior Lecturer Tamara Draganova, PhD
Boyanka Dimitrova, PhD
Dragomir Dachev
Penka Popova
Slavenka Kuteva

Technical employees:

Ass. Prof. Mariya Zhelyazkova

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.