Резюмета 2019

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”
Велико Търново, 24 ноември 2019 г.

РЕЗЮМЕТА

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

  1. доц. д-р Виолета Стойчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ПРОСТРАНСТВО ЗА ДИАЛОГ (ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА „ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК”)

      2. доц. д-р Лора Дончева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ПО ВЪПРОСА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЯТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ)

      3. проф. д-р Марин Русев (СУ „Св. Климент Охридски“)

ГЕОГРАФСКИЯТ ПАСПОРТ В ОБУЧЕНИЕТО

Географският паспорт е синтетичен метод за ефективно илюстриране на значителна част от специфичните особености на определено географско пространство. В това изследване предлагаме ефективно представяне на една териториална единица (община, провинция, държава, международна организация) чрез практически неограничен набор от показатели.


СЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ“

      4. доц. д-р Анка Игнатова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕРИОДА 1944 – 1989 Г. В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО

      5. докторант Юлина Юриева (СУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш)

ЗА ПРЕНАПИСВАНЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ ПРЕЗ 40-50-ТЕ Г. НА ХХ ВЕК

С утвърждаването на новата държавно-политическа система след 1944 г. българската историческа наука и образование попадат под идеологическия контрол на властта. Образованието е подложено на коренна трансформация, а обучението по история се превръща в основен ресор за класово възпитание на подрастващите. Представеният текст проследява процеса на пренаписване на учебниците по история през втората половина на 40-те и 50-те години на ХХ век. Анализирани са промените в подбора и структурирането на учебното съдържание, откроени са примери на „подмяната“ на историческите личности. На тази основа се правят изводи за новите функции на училищните учебници по история.

    6. доц. д-р Виолета Стойчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

НОВИЯТ ПРОЧИТ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 10. КЛАС И КАМПАНИЯТА В МЕДИИТЕ

    7. гл. ас. д-р Юлия Симеонова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД В СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Изследването има за цел да анализира периода на българския преход в съвременните учебници по история и цивилизации за 10 клас в няколко аспекта: съдържателни акценти, съотношение между политика-икономика-общество-култура, многоперспективност. Така ще се оценят възможностите на новото поколение учебници да съдействат за разбиране и осмисляне на протичащите днес процеси, подготвяйки младите хора за социална адаптация и реализация.

    8. Антоанета Палангурска (СУ Ем. Станев, Велико Търново)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (1944 – 1989 г.) В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС – РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

Обект на настоящото изследване е как са представени промените в българското общество (19441989 г.) в учебниците по история и цивилизации за 7. клас, в: основните текстове, писмените исторически източни, изображенията, задачите и речник. Събраните данни позволяват да се систематизира информацията, но преди всичко да се видят количествени характеристики като брой изображения и компоненти на учебника, в които са представени, промените в града, бита и манталитета на хората.

     9. Луиза Славкова, Борислав Димитров (Пенков) (Фондация „Софийска платформа“ – София)

ТОПОГРАФИЯ И ПАМЕТ: работа с историята на комунизма на терен

    10. проф. днк Маргарита Карамихова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

КРАЯТ НА ЕТНОГРАФИЯТА – НАЧАЛОТО НА ЕТНОЛОГИЯТА?

 11. доц. к.п.н. Елена Бехтенова, доц. к.и.н. Юлия Дружинина (Новосибирский государственный педагогический университет, гр. Новосибирск, Россия)

АГИТАЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СССР НА УРОКАХ ИСТОРИИ

   12. Николай Малев (ОУ „Св. св. Кирил и Методий, с. Асеново, община Стражица)

АРОМЪНИТЕ В ИСТОРИОГРАФИЯТА НА СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ СЛЕД 1989 ГОДИНА

Статията разглежда изследванията за аромъните в историографията на страните от Балканите, Западна Европа и САЩ след 1989 година.

   13. Павлина Капралякова, Диан Станчев, Давид Костадинов (ОУ ,,Иван Хаджийски” гр. Троян)

ОУ ,,ИВАН ХАДЖИЙСКИ” – ПАМЕТ, ДОСТОЙНО МИНАЛО, ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ

Настоящето, миналото и бъдещето на просветното дело на малкия балкански град Троян, се разгръща пред нас в лицето на първото класно училище – ОУ „Иван Хаджийски“. От неговото създаване през далечната 1896 година, то е дом на учението за поколения троянци до наши дни, възпитавайки в духа на знанието, истинното търсене на човека в света. Презентацията проследява делото на първите учители в града и техните ученици, несгодите и сполуките на троянци по пътя към просвещението.

  14. Илиана Илиева-Дъбова (БНУ„Св. Седмочисленици“, Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, Барселона, Испания)

ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА

Материалът запознава с прилагането на пректната дейност в обучението по история и цивилизации в българското неделно училище – примерни теми, структура, етапи на проектната дейност, резултати. Представената тема е резултат от педагогическата работа на автора.

    15. Ирина Костюк (Львив, Украина)

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ: ОТКАЗАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

     16. доц. д-р Димка Димитрова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

     17. доц. дн Янка Коева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ЧЕТЕНЕ (С РАЗБИРАНЕ) В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Статията разглежда разбирането при четене на чуждоезиков текст като целева и комуникативно ориентирана дейност. Четенето представлява двустранен процес на взаимодействие, при който се осъществява комбинация на информации от два източника – между сигнали и указания от текста и наличните знания на четеца. Предлагат се упражнения за активиране на наличните и оптимално използване на новите знания. Анализират се стратегиите на четене, както и начинът, по които се чете даден текст, наречен в методическата литература „стил/вид на четене. Представят се задачи и упражнения, илюстриращи различните стилове на четене.


СЕКЦИЯ „ГЕОГРАФИЯ“

      18. проф. д-р Стела Дерменджиева, д-р Ирена Радева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

МОДЕЛИ И ИНДИКАТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Приетата концепция представя модел на управление на системата на географското образование с акцент върху процесуалните аспекти на обучението. Изследвайки качеството на географското образование и възможностите за неговото управление, отчитаме че самата дефиниция за качество емплицитно съдържа в себе си удовлетворението като личностно усещане. Затова се насочваме към отчитане и на личната удовлетвореност на участниците в процеса на обучение по география и икономика.

Методиката за измерване на качеството, чрез удовлетвореността на участващите в процеса на обучение по география – моделът на несъответствията (GAPS), приложен като рамка за ефективното управление на качеството на образователния процес по география и икономика, позволява да се операционализира процеса на обучение и да се изведат проблемни зони или фактори за поява на по-ниско качество.

      19. д-р Дончо Иванов (УНИБИТ, София)

УЧЕНИ И ЕКСПЕРТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Докладът проследява вижданията от 1968 г. насам на формации на експерти, учени, политици и държавници за изследване на глобалните процеси, протичащи в света, и на тяхното отражение върху съвременната цивилизация: доклади „Свят – 1”, „Свят-2”, Римски клуб и др. Прогнозирани са негативни перспективи и опасности, произтичащи от интересите на човешките общности и възможностите те да бъдат задоволени чрез експлоатация на природните ресурси. Препоръчани са модели на устойчиво развитие на обществото, регионите, държавите и мерки за възстановяването на хомеостазиса в природата и околната среда.В доклада на учените от Римския клуб „Предели на растежа“ Форестър и Медоуз, непреодолимият праг, пред който ще се изправи човечеството в своето развитие, е продоволственият проблем (недостигът на храна и вода). Изходът е в спирането на растежа преди да бъдат достигнати неговите предели. Членовете на Римския клуб Михаило Месарович и Едуард Пестел, предлагат проект, разработен в Хановерския и Кливландския университети Човечеството пред избор. При тях светът е диференциран на зони според стопанския им статус, а основният проблем на съвременността е в необходимостта от сближаване на равнището на развитие на изостаналите страни към това на индустриалните. За справяне с глобалните предизвикателства форумите на ООН са задължили държавите-членки с изработването на национални и регионални стратегии за устойчиво развитие, институционална рамка и пътна карта за изпълнението им. България все още не е предприела нито един от етапите за изработване и осъществяване на модел на устойчиво управление на обществото и държавата.

        20. доц. д-р Галин Петров (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE EARTH И GOOGLE EARTH TIMELAPSE В ЧАСОВЕТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

Интеграцията на ГИС и Интернет доведоха до революция в използването и разпространението на географска информация. Широк кръг потребители, включително и неспециалисти, имат възможност не само да използват, но и да въвеждат, редактират и презентират такъв тип информация. Това дава нови възможности за представяне на динамиката на процесите върху земната повърхнина в часовете по география. Учениците не само могат да наблюдават развитието на такива процеси, но и да създават собствени картографски материали за тяхното онагледяване.

        21. доц. д-р Петя Събева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

КАЗУСИТЕ – ВАРИАНТ ЗА ПРОБЛЕМАТИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

        22.Милка Асенова (РИОСВ, В. Търново)

КОМИКСЪТ КАТО ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Докладът представя проведен конкурс за комикс от РИОСВ Велико Търново за ученици. Дадени са целите, задачите и резултатите от конкурса. Направен е анализ на участниците и на произведенията. Направени са изводи за приложимостта на комикса като дидактически ресурс за реализиране на компетентности.

        23. проф. д-р Стела Дерменджиева, гл.ас. д-р Тамара Драганова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ДИДАКТИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПРИ МОДУЛ 4 – ЕВРОПА, АЗИЯ И БЪЛГАРИЯ

Статията представя методико дидактическа интерпретация на профилираната подготовка по география и икономика при модул 4 – Европа, Азия и България. Анализирана е концептуалната идея и са представени характеристиките на обучението, свързано с географията на регионите и страните – място, роля, цели, структура, съдържание, методи и др. Изследвани са дейностите и междупредметните връзки по ключови компетентности.

Обучението в профилираната подготовка по география при модул 4 „Европа, Азия и България” в ХІ клас е представено като продуктивен модел за развиване у учениците на самостоятелно аргументиране, дискутиране, коментиране и оценяване на различни идеи и концепции, с цел разширяване на географската култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство. В резултат на профилираната подготовка обучението по модул 4 допринася за формиране у учениците на умения за изразяване критично мислене, анализиране на информация от различни източници, разработване на научна теза, избиране на съвременни модели на поведение и проявяване на активна гражданска позиция.

        24. докторант Евгени Коев (ПГТ „Д-р Васил Берон“, В. Търново)

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОКЛОННИЧЕСКИ ПОХОД СВЕТИЯТ ПЪТ ОТ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДО РИЛСКИЯ МАНАСТИР

През месец юли 2019 г. се проведе първият национален поклоннически поход “Светият път” – по пътя на пренасяне мощите на Св. Йоан Рилски от гр. Велико Търново до Рилския манастир. Походът се проведе в чест на 550 г. от това значимо събитие. Мнозина сравняват този най-голям поклоннически туристически маршрут в България с популярния европейски тур “Камино”. Дългогодишните идеи за преминаване на този маршрут са осъществени след целенасочени проучвания, продължили над три години и мащабна едногодишна подготовка с използване на различни методи за успешното осъществяване на похода. 

        25. гл. ас. д-р Поля Йорданова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

РАЗХОДКА” ИЗ ЕДИН СТАР УЧЕБНИК ПО ОТЕЧЕСТВОЗНАНИЕ

Националният музей на образованието, Габрово, има не леката задача, да поставя днешните проблеми на българското образование в цялата им сложност и дискусионност. Успех за музея е, че предизвиква обществото към по-задълбочено мислене, поднасяйки необходимата достоверна информация, както подхожда на такава институция от национален ранг. Използвайки многообразието на експозицията и богатството на фонда (над 180 000 културни ценности и 258 фонда), музеят е в услуга на училищата, висшите учебни заведения и културни институции, с намерение да приобщи младите хора към културните ценности, да отвърне на мисията си като посредник между миналото и бъдещето… Именно там, в библиотеката на Национален музей на образованието, Габрово, сред многото учебници, открих един, свързан с географските и историческите знания. Това е „Отечествознание”

        26. д-р Цветелина Ценова (СУ „Христо Ботев”, гр. Враца)

ГЕОГРАФИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА (В ТВОРЧЕСТВОТО НА ИВ. ВАЗОВ), БИНАРЕН УРОК

В този доклад се представя проведения бинарен урок между дисциплините география и българска литература. Урокът е посветен на Националния празник на България – 3 март. Представени са природни обекти от България включени в творчеството на писателя Иван Вазов. Географската информация за географските обекти допълва знанията на седмокласниците.

         27. гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ В УСЛОВИЯ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Приобщаващото образование включва изцяло детската градина или училището като работи за привеждане на елементи от специалното образование в синхрон с общото така, че да предостави качествено обучение на всички деца ученици.

В контекста на новите приобщаващи политики и практики в България настоящият доклад цели да разкрие специфичните функции на ресурсния учител, като се акцентира на неговите професионални отговорности. В тази връзка се представят резултати от анкетно проучване, което анализира компетентностите на студентите специални педагози/ ресурсни учители. Данните имат пряко отношение за установяване на нагласите им за пълноценно включване на всички обучаеми в общообразователната среда.

         28. докторант Васка Белчовска-Неселчева (ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово)

ЖИВИТЕ” КЛАСНИ СТАИ

Кога и за какво се търсят и как си говорят музеят и училището и училището и музея? Дали сътрудничеството е въпрос на гледна точка, на предварителна стратегия или просто случайност? Цел на настоящото изследване е да се проучи и представи реално отражението на финансиращи програми върху сътрудничеството между училища и музеи и да се представят добри практики. В това сътрудничество имат ли място пътуващите изложби и къде е то?

         29. Даниела Христова (ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, Бургас)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КРАЕЗНАНИЕ В 5. И 6. КЛАС

Настоящият текст представя проведено емпирично изследване, чрез целенасочено педагогическо наблюдение на взаимодействието на учениците (като партньори) в процеса на краеведско обучение. С това се дава възможност да се потвърди идеята за приложимост на ИКТ като педагогическо средство в учебното занятие по краезнание.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.