Резюмета 2021

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново 19-20 ноември 2021 г. РЕЗЮМЕ   доц. д-р Виолета Стойчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Педагогиката на наследството и предизвикателствата на дигиталната епоха Представеният текст проблематизира взаимовръзката между дигиталната трансформация на училищното образование и възможностите за дигитално учене чрез наследство. Като ключов репер в педагогиката на наследството е …
Continue reading Резюмета 2021

Резюмета 2016

Sciеntific Conference „Historical education and challenges in the XXІ century” Veliko Tarnovo, 18–19 November, 2016 г. ABSTRACTS   VISION 2030: HISTORY EDUCATION  BETWEEN „WE” AND „THEM” Violeta Stoycheva Abstract: The text focuses on concrete problems of history education in the context of the international agenda „Education 2030”. It aims to draw parallels between the mechanisms …
Continue reading Резюмета 2016

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново 24-25 ноември 2017 г. РЕЗЮМЕ   доц. д-р Петя Събева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Изследването е насочено към оценка на различните формати на електронни образователни ресурси, които генерират вариативни образователни практики в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа, предпочетения от учителя стил на …
Continue reading