ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Материалите от международния симпозиум ще бъдат публикувани в сборник, издаден от Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий» през първото полугодие на 2022 година. Всеки участник може да участва само с един материал, разработен самостоятелно или в съавторство. Допускане на предложените текстове за публикация ще бъде осъществено след предварителна селекция от членовете на Организационния комитет. Окончателните варианти на докладите следва да бъдат изпратени в електронен вариант на посочения адрес: edu21vt@gmail.com не по-късно от 20 декември 2021 г. Изпратените след тази дата материали няма да бъдат включени в изданието. Сборникът от научния форум ще бъде изпратен на всеки от участниците на посочения при регистрацията адрес.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.