Резюмета 2018

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ’ 21”
Велико Търново, 30 ноември – 1 декември, 2018

РЕЗЮМЕТА

 

ПАНЕЛ: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕ

 1. проф. д-р Радослав Радев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Проблемът за настроението и обратната рефлексия при четене на художествен текст

В статията се осмисля пародията като жанр, който е свързан с обратната рефлексия и то най-вече при Христо Смирненски и Елин Пелин и се поставя възловият въпрос за насилието в приказките и за преобладаващите в учебното съдържание художествени текстове с трагичен характер. Авторът развива тезата, че учениците стигат до проективно разтоварване от трагичното чрез смяна на настроението и чрез пародиране на утвърдени ценности, поднесени им в кръга на драматичното и скръбното. За да се избегне този емоционален и смислов обрат, се предлага въвеждане  на текстове с хумористичен, смехови и игрови характер, така че националната култура да бъде представена в нейната пълноценна същност, а не в еднозначност. Стихът на Пенчо Славейков „Докле е младост, леко път се ходи / и леки са световните несгоди” би следвало да бъде същност и на образователния модел по литература.                                            

 1. проф. д-р Стела Дерменджиева, ас. д-р Тамара Драганова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Ситуативен анализ на нормативната рамка на проектните дейности в обучението по география и икономика

Статията представя ситуативен анализ на нормативната рамка в обучението по география и икономика по дидакткически вектор — проектни дейности. Проектното обучение е част от задължителната рамка в новите учебни програми и начин за провокиране на проблемни ситуации в учебния процес. Проследено е мястото на проектните дейности като интегриран елемент на изследователски и търсещи дейности, творческа реализация и учене чрез опит.

 1. доц. д-р Росица Владева, хон. ас. Пенка Бумбарова, ШУ Епископ Константин Преславски“

Регионалните изследвания – възможности за приложение в обучението по география и икономика

В разработката се анализира значението на регионалните изследвания в обучението по география и икономика за формиране у учениците на комплекс от компетентности. Проучват се възможностите, които предлага учебната документация за включване на регионални изследвания в отделните курсове.

 

ПАНЕЛ: МИСИЯ „УЧИТЕЛ”: МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АУДИТОРИЯ И КЛАСНАТА СТАЯ

 1. докторант Мариана Георгиева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Професионалното развитие на учителите

 1. Христиана Славкова, Съюз на българите в Кипър

Как да направим привлекателно професионалното развитие за учителите? Да започнем с учениците

Живеем в изключително динамично и високотехнологично време, в което страстта към самоусъвършенстване се оказва ключова във всяка професия, за да бъдем успешни. Учителската професия е отворена и променяща се, понеже в основата й е връзката между учители и ученици. Колкото по-качествена е тази връзка, толкова по-сигурно е постигането на висока ангажираност към учебния процес, което е един от основните фактори за успеваемост. В днешната образователна среда, от учениците се очаква да си сътрудничат, да мислят критично, да работят заедно при разработваето на иновационни проекти и дават отговори на сложни въпроси. Ролята на учителя, от своя страна, е не да „разкаже урока“, а да подкрепи учениците сами да достигнат до търсените изводи и да „запали“ в тях страстта към нови познания. Настоящата разработка разглежда иновативната концепция за професионалното и личностно усъвършенстване на учителите, чрез опита, който натрупват заедно със своите ученици.

 1. гл. ас. д-р Мариан Ангелов, Филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Враца

Възможности за реализиране на учебното съдържание в урока по музика в начално училище при някои форми на практическо обучение на стажант-учители

При провеждане на практическата подготовка на студенти – бъдещи начални учители, се прави опит да се анализират и обобщят по-трудни както и по-достъпни за реализиране от тях дейности и активности, включени в някои учебни комплекти по музика за началното училище. В този аспект в доклада се разглеждат нормативни документи и се представят възможности за разработване и изпълнение на учебно съдържание от стажант-учители в реална работна музикално-педагогическа среда.

ПАНЕЛ: 2030: СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУ РЕФОРМАТА И

ПРАКТИКАТА

 1. докторант Юлина Юриева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Основни аспекти на трансформацията на образователната система през втората половина на 40-те години на XX век

На 9 септември 1944 г. в България е извършена промяна на държавно-политическата система. Обществото и държавата навлизат в нов етап от своето развитие. Започва поетапното изграждане на народната демокрация като преход към социалистическото общество. За да бъде осъществена плавно промяната на системата, трябва да бъде променен възпитателния процес на българското обшество. Проведени са поредица от нормативни и методологически промени в системата на българското образование. То се подчинява на основната цел – да обслужва новата държавно-политическа власт. Българското образование се променя, за да спомогне прехода към изграждането на социалистическо общество.

 1. гл. ас. д-р Юлия Симеонова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

„Османското присъствие“ в съвременните учебници по история – мит или реалност

През последните години в обществото се налага твърдението, че в училищните учебници по история „османският период“ се представя чрез дефиницията „османско присъствие“. Настоящото изложение цели да направи научно обоснован преглед на учебната документация, засягаща училищното историческо образование и конкретно учебниците, за да се установи присъства или отсъства подобна дефиниция.

 1. доц. д-р Виолета Стойчева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Alive History”: темата за комунистическото минало в училищните учебници по българска история

Обект на настоящото изследване е темата за комунистическия режим в България в учебниците по българска история в периода след 1989 г.  Предмет на анализ са подборът и съдържанието на урочните теми, посветени на комунистическото управление в издадените училищни учебници през последните 25 години. Въз основа на направения контент анализ са систематизирани някои „дефицити“ на разказа за близкото минало и са откроени тенденциите за „нормализиране“ на „прочитите“ в новите учебни програми и учебници по българска история.

 1. докторант Кина Котларска, СУ „Емилиян Станев“, В. Търново

„Женската история“ в новите учебници по история и цивилизации за 8. и 9. клас

Статията изследва как са представени жените в учебниците по нова и най-нова обща история за първи гимназиален етап. Анализирани са учебниците на най-големите издателства, по които учат над 90% от българските ученици и които са за първа година в употреба. Макар XIX и XX век да носят категорична промяна в ролята на нежния пол, макар да имаме широко декларирани намерения за реформа и категорична промяна в образователната система, основните помагала за ученика остават по старому пестеливи по отношение на женски образи. Материалът приключва с 2 работни листа, насочени към преодоляване на тази липса.

 1. Даниела Христова, ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, Бургас

Приложение на бинарния урок като форма на обучение в учебните часове по история и цивилизации

Настоящата разработка насочва вниманието към приложението на бинарния урок разглеждан като нетрадиционна методическа идея в историческото образование. При този вид урок се откроява общата, съвместна и сплотена работа на двама учители. Представени са примерни варианти на бинарна педагогическа практика чрез подбрани теми от изучаваното учебно историческо съдържание интегрирарно с учебните предмети „Български език и литература“ и „Физическо възпитание и спорт“ в прогимназиален и гимназиален етап на образование.

 1. Илиана Илиева-Дъбова, БНУ„Св. Седмочисленици“, Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, Барселона, Испания

Прилагане на съвременни методи и технологии на обучение в българското училище в чужбина

Българското неделно училище в чужбина е особена образователна структура. Съвременните технологии и модерните методи на обучение трябва да намерят своето подобаващо място в тяхната дейност. Разработката представя използването на екипна дейност, ролеви игри, работа с QR code, Kahoot, Penzu и други образователни платформи и методи.

 1. Ирина Костюк, Львив, Украина

Как помочь современным школьникам изучать историю: межпредметная интеграция и развитие мышления

 1. Николай Малев, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Асеново, община Стражица

Формиране на прийоми на критическо мислене в учениците в среден етап в часовете по история и цивилизации

 1. Васка Белчовска-Неделчева, ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово

Учебната екскурзия като метод в професионалното образование

Задачите, които стоят пред екскурзията, като метод в професионалното образование и обучение, най-често се мотивират от характера на учебното съдържание, което се усвоява в различните видове уроци. Учебната екскурзия има важно образователно и възпитателно значение — за свързване на теорията с практиката,  на училището с живота. Тя укрепва междупредметните връзки. В обучението по специалност „Селски туризъм” учебната екскурзия с цялата методика на подготовка и провеждане намира и трябва да намира широко приложение. Организирането и провеждането на една учебна екскурзия в професионалното образование изисква време, добра подготовка на учителя и учениците и използване на различни методи и средства.

 1. Анита Ангеловска, ОУ „Крсте Мисирков“, Скопje, Македониjа

Граѓанското образование во Република Македонија – реформи и нова концепција

Изучувајќи ги наставниот предмет граѓанско образование учениците развиваат демократски вредности и вештини за истражување, ставови што им овозможуваат да бидат активни, информирани граѓани, да го преиспитуваат, разбираат и да придонесуваат за светот во кој што живеат. Се очекува дека учениците, како мислечки, активни индивидуи кои донесуваат одлуки врз основа на аргументи, ќе можат да придонесат за развој на здрава демократија и за добросостојба на нашата држава како дел од глобалниот свет. Граѓанското образование како концепт треба да ги образува граѓаните за правата и одговорностите, за развивање на вредносен систем во којшто се почитуваат човековите права, а во тој контекст и правата на децата, како и прифаќање и почитување на различноста. Образованието во Република Македонија сѐ повеќе се насочува кон развој на компетенциите кои се однесуваат на сѐ она што се очекува учениците да знаат, разбираат или можат да демонстрираат, а што им е потребно за функционирањето како активни граѓани, вработени, родители или во други општествени улоги. Граѓанското образование има важна улога во подготвувањето на учениците да живеат како демократски и активни граѓани, кои ќе придонесуваат за развој на заедницата и ќе бидат компетентни личности способни да вршат информирани избори за сопствениот развој. Или, поконкретно, граѓани што ќе поседуваат знаења и вештини да учествуваат во граѓанското живеење, ќе сакаат да бидат вклучени во граѓанските активности и да ги практикуваат граѓанските права и одговорности.

 1. доц. д-р Магдалена Легкоступ, ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Предизвикателства пред училищното обучение по религия: европейска политика и национален контекст

Докладът разкрива значението на мултикултурния контекст на европейското религиозно образование като предизвикателство, което изисква трансформиране на религиозното образование от монолог на вярата в инклузивно обучение чрез религиозните измерения на интеркултурния диалог. Акцентира се върху интеграцията между религиозно познание и гражданско образование. Обучението по религия в национален контекст се разкрива чрез характера и съдържанието на новите учебни програми по религия I – XII клас. Формулира се съдържанието на необходимата педагогическа компетентност на съвременния учител по религия за осъществяване на диалог и инклузия в училищното образование.

ПАНЕЛ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД КЪМ ФОРМИРАНЕТО НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО

 1. докторант Зорница Вичева, СУ „Вела Благоева“, В. Търново

Защо да изберем интердисциплинарно обучение?

Интердисциплинарното обучение позволява синтез на идеи и синтез на характеристики от много дисциплини. В същото време той се отнася и към индивидуалните различия на учениците и помага за развитието на важни умения. Умения, като критично мислене, комуникация и анализ са важни и непрекъснато се развиват на всички етапи от живота. Ето защо образователните системи ще служат най-добре на учениците, ако позволят и насърчат учениците да изградят своя собствена интердисциплинарна пътека. А интердисциплинарния подход със сигурност ще насърчи любовта към ученето, ще възпламени ентусиазма и ще обърне внимание на учебните различия за учениците.

 1. доц. д-р Петя Събева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Дидактическа интерпретация на визуалната (иконичната) метафора в обучението по география и икономика

Изследването е фокусирано върху възможностите за използване на невербалните източници на географска информация за дидактически цели в контекста на формирането на ключови компетентности.

 1. докторант Пенка Попова, ОУ „Св. П. Евтимий, В. Търново

Сравнителен анализ на извънтекстовите компоненти в учебниците по география и икономика за 7. клас

Статията представа сравнителен анализ на извънтекстовите компоненти в новите учебници по География и икономика. Анализът е направен въз основа на детерминирани критерии.

 1. Цецка Маркова- Енчева, СУПНЕ „Фр. Шилер“, Русе

Реализация на предметни компетентности в обучението по география и икономика в пети клас чрез проектна учебна дейност и географско моделиране

Без съмнение за успешното реализиране на съвременните цели на училищното географско образование решаването на въпросите какво и най-вече как да се учи се опира в голяма степен на прилагането на компетентностен и системно-дейностен подход в учебния процес. В тази връзка от голямо значение за повишаване качеството на учебния процес по география и икономика е умението на преподавателя да организира качествено учебни познавателни дейности, в които учениците да развиват своя творчески потенциал, с готовност да прилагат на практика теоретичните си знания и умения в позната и непозната ситуация, самостоятелно да получават нови знания от различни източници за географска информация, необходими за решаване на поставени учебни задачи.

 1. докторант Ирена Радева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Географски компетентности в контекста на гражданското образование

Мястото на географията като наука – на границата на природните и обществените науки, определя интердисциплинарността на географските знания. Учебният предмет география и икономика притежава потенциал да формира и нагдражда компетентности, свързани с активна социална и гражданска позиция, действия и отношения поддържащи устойчивото развитие на околната среда и просперитета на обществото. В този смисъл целите на държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование се отразяват в най-широката си палитра в обучението по география и икономика.

 1. Милка Асенова, РИОСВ – Велико Търново

Формиране на разумно и отговорно поведение на младите хора за екологичните предизвикателства на нашето време (на опита и примера на РИОСВ – В. Търново

Докладът представя инициативи на Регионалната инспекция по околната среда и водите — Велико Търново (РИОСВ), свързани с повишаване на екологичното съзнание и култура на младите хора в региона. С отбелязване на дати като Световен ден на водата, Ден на Земята, Международен ден на биологичното разнообразие, Европейска седмица за намаляване на отпадъците, посланията на световната общност достигат до учениците под формата на беседи, уроци, конкурси, арт работилници. Инициативите разнообразяват учебния процес и допълват с практически примери учебния материал. Те целят стимулиране на интересa на учениците към темата за опазване на околната среда, изява на творческите им заложби, промяна в мисленето в посока намаляване на потреблението на природни ресурси и запазване на екологичния баланс на планетата. Споделяне на своите виждания и отправяне на послания към съучениците също води до промяна в поведението на подрастващите и представлява неразделна част от тяхното оформяне като отговорни граждани на света.

 1. гл. ас. д-р Поля Йорданова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Приложението на бизнес-играта като метод за активизиране на учениците в обучението по география и икономика (от моята училищна практика)

Основната задача на съвременното образование е формирането на конкурентна личност, която свободно се адаптира към бързо променящите се социално-икономически, политически и жизнени условия.Бизнес-играта – това е моделиране на различни условия на професионална дейност, възпроизвеждане на реални ситуации чрез игра. Бизнес-игрите са педагогически инструмент и активна форма на обучение, която засилва учебните дейности, успешно интерпретира административни, икономически, психологически, педагогически ситуации и позволява да се анализира и да се развие най-доброто действие за в бъдеще. Този вид игра широко се използва в практиката на обучението по география и дейността им е насочена към опити за решаване на сложни проблеми, за развитие на творческите умения, за формиране на интердисциплинарни умения и др.

 1. Лидия Стефанова, БУ „Никола Вапцаров“, Никозия, Кипър

Чудноватият учебник на прадядо ми

??знания по география. Така учениците представят актуалните проблеми на съвременността, конструирайки обективна географска картина — урбанизацията, големите мегаполиси, забележителните географски атракции- летящият гайзер в Невада, блестящите пясъци, ролките от облаци, зашеметяващото полярно сияние или „аурора борелиас“, пиктограмите и още куп географски обекти. И още: по удивително красив начин учениците показаха и визуализираха културата на Далечния Изток, на Индия, Бразилия и… добрата Стара Европа. Представена не как да е, а класически. „Тримата тенори“, персонифицирани по удивителен начин от ученици от VI-ти клас. А за финала — българска народна музика. Какво повече от това може да иска дори и най-претенциозният зрител. Представяйки предпубликата един нетрадиционен дидактически модел — форум театърът, учителят защитава този тип интерактивна техника, при която учениците учат чрез преживяване. При това, следвайки образователната рамка на три учебни програми по география и икономика- за V, VI и VII клас и постигайки целите на географското обучение през този образователен етап, а именно: Да се формират компетенции и модели на поведение в географското пространство; Да се формират умения за оценяване (определяне на значението) на обекти, процеси, явления, събития; Да се изградят умения за вземане на решения — да избира източници на информация, дейности и начини за представяне на информация; да изразява мнение и да разговаря по географски въпроси; да избира и мотивира дейности и форми на организация, вкл. работа в екип; да представя и защитава географски маршрути; Да се формират ценности (отношения и стойности): интерес към географското знание и познание; светогледни идеи за взаимната връзка в природата, между природата и човешкото общество, за обусловеност на нещата; нравствено-естетически ценности, свързани с разбирането за равенство между хората, с осъзнаване необходимостта от сътрудничество и уважение между тях, с идеята за опазване на природната среда.

 1. проф. д-р Стела Дерменджиева, докторант Семра Неждет, ШУ „Еп. Константин Преславски“

Тестовите задачи в обучението по география и икономика при област на компетентност „География на обществото“ – 9. клас

Целта на настоящата разработка е да проследи и анализира учебното съдържание по география и икономика на света в 9 клас — конкретна област на компетентност „География на обществото”. Да се интерпретират някои дидактически аспекти на разработване и подбор на тестови задачи и тяхното приложение. Акцентът е върху възможностите за прилагането на съвременни методи, които позволяват да се разнообразят начините за контрол, да се диагностицира и оцени както степента и качеството на знанията и уменията на учениците, така и способността за тяхното творческо прилагане в различни учебни ситуации.

 1. докторант Веселин Керемедчиев, ППМГ Акад. Никола Обрешков“, Разград

Театралната традиция в училищата на Разград. Спомени, документи, публикации

В доклада се акцентира върху връзката училище-читалище-театър. Откритите доказателства потвърждават, че учителите и учениците са сред най-активните участници в подготовката на театрални представления в съществуващите читалища „Развитие” и „Напредък” в Разград. Първи председатели, настоятели и членове на посочените читалища, през годините, също били преподавателите от разградските училища. Цитираните източници — спомени, документи и публикации са от фонда на архива, РБ „Проф. Боян Пенев” и РИМ – Разград. Разработката хронологично проследява представленията, участниците и отзивите от видяното. Включени са публикации в местния печат, списъци на участниците по роли, в театралните представления, заявления за организирането на благотворителни представления, с цел подпомагане на бедни ученици и техните семейства. Снимковият материал е обединен в съпътстваща доклада презентация. Осветляват се малко известни или неизвестни на широката общественост факти за учителите и учениците-театрали и театралната дейност в град  Разград от проучвания период.

ПАНЕЛ: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕ

 1. доц. дн Янка Коева, ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Съвременни методи и технологии в обучението по немски език като чужд

Една от целите на съвременното обучение е да насърчава и мотивира учениците за придобиване на знания и умения, които да се приложат и в извънучилищна среда. Затова са необходими иновативни методи на преподаване, които излизат извън рамките на традиционното обучение. В изследването се анализира хоспитиран урок в 5. клас, в който немски се изучава като втори чужд език — елиминира се «голото» наизустяване на теория и чрез песен, игра и общуване в класната стая се стига до практическо усвояване на знания и умения.

 1. докторант Нина Люцова, ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Писането на английски език като чужд – трудности, етапи в процеса на обучението и значение

В статията се очертават трудностите, с които се сблъсква ученика, докато пише на английски език като чужд, въз основа на преглед на литературните източници по темата. Систематизират се етапите, през

които преминава той в процеса на обучението по писане, както и типовете упражнения за развитие на уменията. Изтъква се приоритетното значение, което формирането на умения за писане и създаване на писмен текст на английски език има за изграждането на комуникативните компетентности.

 1. Юлия Костова, БНУПаисий Хилендарски», Атина, Гърция

Богоотричане и богоутвърждавене в стихотворението „Моята молитва на Христо Ботев

 1. Стефка Александрова, ВТУ Св. св. Кирил и Методий

Специфичните детски страхове от раздяла и загуба на любим обект

 

 1. Нели Ченкова, СУ Крум Попов“, гр. Левски

Парадигма  на активното учене

 1. докторант Борислава Иванова, СУ Емилиян Станев, В. Търново

Иновационни стратегии в българското образование за развитие на функционалната грамотност на учениците

В доклада се поставя въпросът за насърчаване на грамотността на учениците от начален етап на българското образование. Посочват се методи за насърчаване на четенето с разбиране върху основите на функционалната грамотност. Разглежда се Националната стратегия за насърчаване на грамотността. Използват се данни от международни изследвания на PISA, националното външно оценяване за завършен начален етап.

 1. Величка Мавродиева, СУ „Ем. Станев“, В. Търново

Мотивационни теории за познавателното развитие на учениците

 1. докторант Цветелина Мирославова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Съвременният урок по математика за 6. клас върху идеите на ТРИЗ

Съвременното общество поставя нови изисквания към личността: владеене на ключовите компетентности, комуникативност, целеустременост, креативност, критичност на мисленето и самостоятелност при ориентирането в информационния поток. Проблемът, разгледан в доклада, е необходимостта от наложителна промяна на целите и съдържанието на образованието, иновиране на учебните средства и образователните технологии, насочени към евристично, конструктивно и изследователско учене (Теорията на решаване на изобретателски задачи – ТРИЗ, Монтесори педагогиката, Jump Maht и др.). Тази промяна рефлектира и върху урока по математика като основна форма на обучението. В статията са систематизирани педагогическите идеи на ТРИЗ. Конструиран е модел на съвременен урок по математика за 6. клас, основан на ТРИЗ педагогиката, който е насочен към развиване на универсалните учебни действия на учениците.

 

ПАНЕЛ: OPEN SPACE: ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

 1. доц. д-р Марияна Николова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Cloud computing като съвременна образователна технология и интерактивна учебна среда

В настоящата статия се разглеждат облачните технологии като гъвкава и технологична учебна среда. Обръща се внимание на приложението и услугите, предлагани от Cloud computing, мотивацията на обучаемите и променящия се профил на обучаеми и преподаватели. Разглеждат се трите основни направления, в които се прилагат облачните технологии – споделяне на ресурси, съвместна работа и среда за комуникация.

 1. Цанка Маринова Косева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методии

Информационно-комуникационните технологии – средство и основа за развитието на иновациите в българското образование

В този доклад предмет на разглеждане са информационните и комуникационните /ИКТ/ като средство, чрез което се реализират иновациите в българското образование и като основа, на която се изграждат иновационните стратегии. Статията разглежда същността на информационните технологии и тяхната значимост за развитието на обучението. Направен е обзор на съвременното училище с участие на информационно-комуникационните технологии и са посочени техните образователни възможности. Обърнато е внимание на особеностите на образоватената система в информационно-комуникационната епоха.

 1. Светлана Данева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Училището в ерата на новите технологии – интерактивна класна стая

Училището е призвано да формира знания, умения, грамотност, които да доведат до по-добра реализация на подрастващото поколение. Съвремието от своя стана изисква от образователната система формиране на дигитални умения и използване на технологиите в процеса на обучение. Знаем, че дигиталният свят предлага огромни възможности – движи се бързо и се променя непрекъснато, той е неизменен източник на знания, възможности и забавление. Ето защо за него има специално място в образователната система!Настоящата разработка се фокусира върху надграждане модела на обучение в съвременния технологичен свят: интерактивната класна като способ за по-лесен, пълноценен и забавен метод на обучение.

 1. Йордан Адолфов, ПГ по Туризъм „Иван П. Павлов“, Русе

Приложението на презентациите като иновативно средство в учебните часове по География и икономика и Туризъм в гимназиален етап

Кякво представляват ИКТ и тяхното приложение? Това е основната задача на всеки един учител, който малко или много прилага мултимедийните технологии по всеки един учебен предмет. Основното акцентиране представя работата и прилагането на РР офис пакет (работа с презентации) в учебните часове по география и икономика и туристически дисциплини. Методи за съставяне на презентации с избрани урочни единици от направленията „География и икономика“ и „Туризъм“ в гимназиален етап на обучение. Извършено е анкетно проучване с мнение и оценка от обучаваните представители по какви методи обучаваните ученици възприемат презентациите: като мотивация, средство за работа, практическа дейност и развитие. Крайната оценка на учителя от представянето му след всеки един учебен час е представена от учениците. Тяхната оценка показва ползите от работата с презентациите в учебните часове по География и икономика и Туризъм. Дали те биха ги прилагали в тяхното кариерно развитие? Отговорът на този въпрос се крие в бъдещето!

 1. Горан Ангелов, ОУ „Добри Чунтулов“, Варна

Единството от методи на обучение по изобразително изкуство и съвременният им прочит в условията на технологизация на образованието и интерактивна образователна среда

Усъвършенстването на процеса на обучение дава възможност за умело и майсторско съчетаване на традиционните методи на преподаване и надграждането им в условията на дигитална и интерактивна класна стая. Постигането на тази симбиоза гарантира бързи и качествени резултати в ограниченото време на учебния час, както и дълготрайно задържане на концентрацията и работоспособността на обучаваните. Прилагането на тези методи при обучението по изобразително изкуство и приложни дейности води до изграждането на съвременна педагогическа технология базирана на учене чрез преживяване и учене чрез правене.

 1. докторант Диана Вацова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Трансмедията като образователна технология (С фокус към началния образователен етап)

Трансмедията е нова образователна технология, на която й предстои да се развие и която е в състояние да активизира познавателния интерес към четенето на учениците от началния образователен етап, защото: И четенето, и трансмедията са активни, интерактивни и продуктивни процеси. И при четенето, и при трансмедията ученикът може прилага своите общи познания за света, да гради и проверява значението и смисъла на прочетеното, да съконструира. И четенето, и трансмедията са познавателни, в техния ход малките ученици мислят, удивяват се, внимават и фантазират.

 

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.